Sociology Department

2010 - 2011 Graduate Cohort

  Tianyue Ma     Emily Pain     Samuel Garrow  

Tianyue Ma

Emily Pain

Samuel Garrow

  Nicole D'Anna     John-Michael Simpson     Shiho Sawai  

Nicole D'Anna

John-Michael Simpson

Shiho Sawai

  Ji Ying     Colin Gruner     Christopher Rees  

Ji Ying

Colin Gruner

Christopher Rees

  Bo Zhou     Kolbe Franklin     Zhaojin Lu  

Bo Zhou

Kolbe Franklin

Zhaojin Lu