A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

John Havko 1940

John Havko, class of 1940, served in the Navy during World War II.

Read more about Havko in the Louis C. Jones Letters:

Letter of March 14, 1945