A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G. Elloitt Hatfield

Faculty member G. Elloitt Hatfield served in the Navy during World War II.

Read more about Hatfield in the Louis C. Jones Letters:

Letter of October 9, 1943